| දැනට රටෙහි පවත්නා වසංගත රෝග තත්ත්වය මත රජය විසින් පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා හේතුකොටගෙන "ද ෆිනෑන්ස්" ආයතනයේ බම්බලපිටිය ප්‍රධාන ශාඛා පරිශ්‍රයෙහි ගණුදෙනු කටයුතු සීමා කර ඇති අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනූව මෙම දුරකථන අංක ඔස්සේ අදාල ආයතනික නිලධාරීන්ගේ සේවය ලබා ගත හැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. • තැන්පතු හා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0716 128 508 (Mr. Kushan) / 0713 436 008 (TFC Info Mobile) • ණය ආපසු ගෙවීම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0711 864 018 (Mr. Saman) / 0714 086 248 (Mr. Nishantha) / 0711 864 361 (Mr. Ruwan) / 0714 086 245 (Mr. Chamara) / 0716 813 193 (Mr. Asanka) • ඉඩම් ඔප්පු සහ අනෙකුත් නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0702 588 987 (Mr. Ajith) / 0714 107 429 (Mr. Lalindra) ස්තූතියි. ~ කළමණාකාරීත්වය ~|

Special Notices

" Serving the nation since 1940, THE FINANCE brand has been recognized by people and professional institutes alike as a top level responsible company. So we have really good experience in what we do "

" We seek to be Sri Lanka's favourite non banking finance sector brand, which people will be proud to recommend to their friends and families "

" We deal with all our customers with courtesy and respect, and if we want to communicate you, we'll make sure it's at a time that is convenient you. We'll all the time answer your questions honestly and deal with any issue promptly and in the right way "

CORPORATE PROFILE

A company built on heritage, trust and experience which has evolved over 78 years to become a leading corporate with diversified business interests that enjoy market leadership status.

46

Branches

12

Service centers

81

Years of Trusted Stability

1500

Vehicles Sold

Special Notices


SCAM ALERT TO THE FINANCE CO. PLC DEPOSITORS / SHARE HOLDERS !

We have observed that some fraudulent individuals have started contacting our valued Depositors & Shareholders requesting for sensitive information of their deposits/shares such as “Nominee Details”, "Joint Holders Names" etc. Please be advised that this is a scam being perpetrated by a set of fraudsters to attempt in accessing your funds for their purposes. Hence, if you receive such calls, messages or contacted by any of the persons other than the officials of “The Finance Co. PLC” and “Peoples Bank PLC”, please DO NOT respond immediately without verifying the same with above stated official entities.Frequently Asked Questions (FAQs) on TFC Compensation Payment


Who are eligible to receive the Compensation payment of the TFC depositors?

Individuals, Business entities, Clubs & Societies.


What types of deposits are eligible?

All types of deposits and the nonvoting shares obtained by conversion of fixed deposits.


What is the amount they will be paid under the compensation payment scheme?

A maximum of Rs. 600,000/= per depositor.


Do the depositors get any interest for their deposits under the compensation payment?

All un-paid interest up to 22 May 2020 has been added to the deposit value. No interest will be paid after 22 May 2020.


Does the compensation applicable for share holders?

Yes. Only to the depositors who have converted their deposits in to Non-Voting shares of TFC Depositors can claim the amount by proving only their identity to the Peoples Bank. There is no need for submission of share certificates.


From where this compensation payment can be collected?

You can go to any of their nearest “Peoples Bank” branches for this purpose.


What are the documents that need to be submitted to Peoples‘ Bank?

Original FD Certificates/ Passbooks/ Identity Documents etc.


Can depositors who are currently abroad claim their compensation payment?

Yes. Such depositors can give a “Power of Attorney” to authorize a person in Sri Lanka to collect the compensation amount.


How the depositors can collect the balance left after the compensation payment of Rs. 600,000?

This will be announced after completing payment of compensation to all depositors.


If any issue arisen relates to the Compensation Payment, whom to be contacted?

Contact us over Hotline 0112-597610 or visit us during the business hours at The Finance Head Office, No 55, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 04 or via e-mail “info@thefinance.lk”.


How can the issues of Incorrect NIC no, Name and Address, loss of certificate, confirmation of nominee and stamped/ mutilated FD certificates be rectified in order to get the compensation payment?

The customer or a representative should call over at TFC Head Office with all available details/ documents to execute a document for rectification.


What to do if nominee details in the information available with the Peoples Bank (Paying Bank) are wrong?

Make a request to TFC Head Office. If such details had been provided to TFC by the depositor, TFC Head Office staff will collect such details from their branch concerned and provide the same to the Central Bank. The details will, in turn, be forwarded by the Central Bank to Peoples Bank for the payment.


Download Sinhala VersionRepayment Instructions for Loans/ Lease/ Hire Purchases/Pawned Articles/ Other Facilities


When should I pay my loan installment?

You must repay your due installments on or before the due date.


Where should I pay my loan installment?

You can deposits directly to our bank account stated below. You can also make an online bank transfer to the account given below.


BANK NAME : SEYLAN BANK PLC

BRANCH : MILLENIUM BRANCH

ACCOUNT NAME : THE FINANCE COMPANY PLC

ACCOUNT NO. : 086000040446001

SWIFT CODE : SEYBLKLX


You can also pay your loan installment to our head office at No.55, Lauries Road, Colombo 04.


What information should I write on the deposit slip/ on line payment form?

Your name, NIC and contract number/ vehicle registration number. If you do not write this information, it will be difficult to update your repayments. Note: It is important to obtain a receipt or an on-line payment advice for all these payments for record purposes.


How you can contact TFC for further details?

Call our dedicated hotline 0112-597610 or visit us during the business hours at The Finance Head Office, No 55, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 04. Or e-mail the inquires to “info@thefinance.lk”.


Collection Officers Contact Details


GENERAL INQUIRIES:

 Mr. Saman Prasanna (Head of Collections) - 0711 864018


REGIONAL COLLECTION MANAGERS:

 Mr. Nishantha - 0714 086248 (Northern and Eastern Province)

 Mr. Ruwan - 0711 864361 (Western Province)

 Mr. Chamara - 0714 086245 (Central & North Western Provinces)

 Mr. Asanka - 0716 813193 (Sabaragamuwa & Southern Provinces)


AREA-WISE OFFICERS:

 Alawathugoda Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Ambalanthota Branch : Mr. Shantha - 0714 606070

 Ampara Branch : Mr. Saman - 0710 734618

 Anuradapura Branch : Mr. Rasika - 0711 864026

 Avissawella Branch : Mr. Pushpakumara - 0704 858783

 Badulla Branch : Mr. Lakmal - 0711 864193

 Baduraliya Branch : Mr. Chaminda - 0711 864222

 Balangoda Branch : Mr. Nandika - 0711 864377

 Bandarawela Branch : Mr. Lakmal - 0711 864193

 Battcloa Branch : Mr. Saman - 0710 734618

 Chavakachcheri Branch : Mr. Sutharsan - 0713 988715

 Chilaw Branch : Mr. Anslem - 0714 086478

 Dambulla Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Dehiwala Branch : Mr. Asitha - 0713 914351

 Elpitiya Branch : Mr. Anil - 0711 864357

 Embilipitiya Branch : Mr. Shantha - 0714 606070

 Galewela Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Galle Branch : Mr. Chaminda - 0711 864222

 Gampha Branch : Mr. Sanath - 0718 241847

 Hatton Branch : Mr. Niroshan - 0719 673466

 Haputhale Branch : Mr. Lakmal - 0711 864193

 Higurakgoda Branch : Mr. Ajantha - 0705 299418

 Homagama Branch : Mr. Nandika - 0711 864377

 Horana Branch : Mr. Pushpakumara - 0704 858783

 Hyde Park Corner Branch: Mr. Osanda - 0711 864378

 Ja-Ela Branch : Mr. Rangajith - 0713 914316

 Jaffna Branch : Mr. Sutharsan - 0713 988715

 Kadawatha Branch : Mr. Rangajith - 0713 914316

 Kalutara Branch : Mr. Chaminda - 0711 864222

 Kandy Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Kegalle Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Kiribathgoda Branch : Mr. Rangajith - 0713 914316

 Kuliyapitiya Branch : Mr. Rohitha - 0710 993031

 Kurunegala Branch : Mr. Thanuja - 0704 575426

 Maharagama Branch : Mr. Asitha - 0713 914351

 Mahiyangana Branch : Mr. Lakmal - 0711 864193

 Malabe Branch : Mr. Asitha - 0713 914351

 Mathale Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Mathara Branch : Mr. Anil - 0711 864357

 Mathugama Branch : Mr. Chaminda - 0711 864222

 Modara Branch : Mr. Rangajith - 0713 914316

 Moratuwa Branch : Mr. Pushpakumara - 0704 858783

 Melsiripura Branch : Mr. Rohitha - 0710 993031

 Nawalapitiya Branch : Mr. Mahesh - 0715 344711

 Negombo Branch : Mr. Rangajith - 0713 914316 Mr. Anslem - 0714 086478

 Nelliady Branch : Mr. Sutharsan - 0713 988715

 Nikawaratiya Branch : Mr. Rohitha - 0710 993031

 Nittabuwa Branch : Mr. Sanath - 0718 241847

 Nugegoda Branch : Mr. Asitha - 0713 914351

 Nuwara Eliya Branch : Mr. Lakmal - 0711 864193 Mr. Mahesh - 0715 344711

 Piliyandala Branch : Mr. Nandika - 0711 864377

 Polonnaruwa Branch : Mr. Ajantha - 0705 299418

 Ratnapura Branch : Mr. Nandika - 0711 864377

 Ruwanwella Branch : Mr. Nandika - 0711 864377

 Thambuttegama Branch : Mr. Rasika - 0711 864026

 Trincomalee Branch : Mr. Ajantha - 0705 299418

 Vavuniya Branch : Mr. Sutharsan - 0713 988715

Download Sinhala VersionHow to obtain your Transfer Deed from The Finance Company PLC


All deed transfers of fully settled lands will be processed by a dedicated Notary Division at TFC Head Office located in No 55, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 04 (Bambalapitiya).


What should you do to get your deed?

Fill a Deeds Transfer Request Form which is available at the front gate of TFC Head office or which is downloadable from our web site (www.thefinance.lk) and forward it by post or via e-mail to the above Legal Division to start processing the request. Officers at Notary Division will be in touch with you according to your contact details provided for the same.


What information is required for filling the above form?

Your name, national identity card number, contract/facility number, lot number, address and the date loan fully settled.


When will you be able to get your deed?

Priority will be given to the customers who have already paid stamp duties and relevant details of the land have already been received by TFC head office. Other deeds also will be prepared and given to customers accordingly after you send the details.


Whom should I contact to get information from TFC?

Contact us on our dedicated hotline 0112-597610 or visit us during the business hours at The Finance Head Office, No 55, R.A. De Mel Mawatha, Colombo 04. Or e-mail your inquires to “info@thefinance.lk”.


Download Sinhala VersionDownload Deed Transfer Request Form

× හිතවත් පාරිභෝගිකයිනි,

දැනට රටෙහි පවත්නා වසංගත රෝග තත්වය මත රජය විසින් පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා හේතුකොටගෙන "ද ෆිනෑන්ස්" ආයතනයේ බම්බලපිටිය ප්‍රධාන ශාඛා පරිශ්‍රයෙහි ගණුදෙනු කටයුතු සීමා කර ඇති අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනූව පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ අදාල ආයතනික නිලධාරීන්ගේ සේවය ලබා ගත හැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.

තැන්පතු හා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා
0716 128 508 (Mr. Kushan)
0713 436 008 (TFC Info Mobile)

ණය ආපසු ගෙවීම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා
0711 864 018 (Mr. Saman)
0714 086 248 (Mr. Nishantha)
0711 864 361 (Mr. Ruwan)
0714 086 245 (Mr. Chamara)
0716 813 193 (Mr. Asanka)

ඉඩම් ඔප්පු සහ අනෙකුත් නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ අවශ්‍යතා
0702 588 987 (Mr. Ajith)
0714 107 429 (Mr. Lalindra)

කළමණාකාරීත්වය